Cấu trúc công ty

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty Cổ phần Thép Minh Phú (Trụ sở) quản trị và điều hành, kiểm soát tổng thể hoạt động của thương hiệu Thép Minh Phú bao gồm:
- Các bộ phận kinh doanh bán hàng, tài chính, kế hoạch, vật tư, hành chính nhân sự.
- Nhà máy sản xuất được quản lý và vận hành bởi Công ty Ống thép Minh Phú Hải Dương