Thép Ống Mạ Kẽm

Stainless-Steel-Tube  iar1323267557

 

BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP TRÒN
AVAILABLE SIZE RANGES & WEIGHT TABLE – ROUND TUBE 
                        ĐVT: KG/cây 6m
Độ dày
ĐK ngoài
Cây/bó 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8
Φ 15.9 100 1.57 1.79 2.00 2.20 2.41 2.61 3.00 3.20 3.76        
Φ 19.1 168 1.91 2.17 2.42 2.68 2.93 2.18 3.67 3.91 4.61        
Φ 21.2 70 2.12 2.41 2.70 2.99 3.27 3.55 4.10 4.37 5.17        
Φ 25.4 70 2.56 2.91 3.26 3.61 3.96 4.30 4.97 5.30 6.29        
  Φ 26.65 70   3.06 3.43 3.80 4.16 4.52 5.23 5.58 6.62        
Φ 31.8 70   3.66 4.12 4.56 5.00 5.43 6.30 6.73 7.99 8.82      
Φ 33.5 70     4.33 4.81 5.27 5.74 6.65 7.10 8.44 9.32 10.62 11.47  
Φ 42.2 61       6.08 6.69 7.28 8.45 9.03 10.76 11.90 13.58 14.69 16.32
Φ 48.1 37         7.65 8.33 9.67 10.34 12.33 13.64 15.59 16.87 18.77
Φ 59.9 19         9.57 10.44 12.12 12.96 15.47 17.13 19.60 21.23 23.66
Φ 75.6 19         12.13 13.18 15.37 16.45 19.66 21.78 24.95 27.04 30.16
Φ 88.3 19           15.47 18.01 19.27 23.04 25.54 29.27 31.74 35.42
  Φ 113.5 16             23.22 24.86 29.75 33.00 37.84 41.06 45.86
Dung sai trọng lượng cho phép + – 8%