Sản xuất và tiêu thụ thép tăng trưởng mạnh trong tháng 4